فهرست مطالب کتاب

فصل اول:مقدمه
فصل دوم : توابع سینوسی
فصل سوم : طیف سیگنال
فصل چهارم : نمونه برداری و آلیاسینگ
فصل پنجم : فیلترهای FIR
فصل ششم : پاسخ فرکانسی فیلترهای FIR

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

برای حمایت ازما امتیاز دهید